Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 25/7/2020 đến ngày 07/8/2020 liên quan đến sản phẩm nông sản
Thông báo của các nước WTO từ ngày 25/7/2020 đến ngày 07/8/2020 liên quan đến sản phẩm nông sản

STT

Nước

thông báo

Ký hiệu, tiêu đề,

mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

New Zealand

G/SPS/N/NewZealand/634

Tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu 155.02.05: Hạt giống để gieo. Thông báo này là để sửa đổi hạt giống để gieo theo tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu. Việc sửa đổi bổ sung các biện pháp khẩn cấp để quản lý hiệu quả nguy cơ virus khảm cà chua (ToMMV) trên hạt giống để gieo.

Hạt giống để gieo Capsicum spp. và Solanum lycopersicum

Thông báo

Toàn văn

02

Brazil

G/SPS/N/BRA/1722

Dự thảo nghị quyết số 855, ngày 7 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất F73 - FENPIRAZAMINA (fenpyrazamine).

Dự thảo Nghị quyết này bao gồm thành phần hoạt chất F73 - FENPIRAZAMINA (fenpyrazamine) trong Mối quan hệ của chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 38089910; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

03

Brazil

G/SPS/N/BRA/1723

Dự thảo nghị quyết số 856, ngày 7 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất C49 - CARFENTRAZONA-ETÍLICA.

 Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất C49 - CARFENTRAZONA-ETÍLICA (carfentrazone-ethyl) từ Sự liên quan của chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và gỗ ...

Mã HS: 100820, 1007; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

04

Brazil

G/SPS/N/BRA/1724

Dự thảo nghị quyết số 857, ngày 7 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất D21.1 - DIBROMETO DE DIQUATE (diquat).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất D21.1 - DIBROMETO DE DIQUATE (diquat) từ Sự liên quan của chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: duboisia; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

05

Brazil

G/SPS/N/BRA/1725

Dự thảo nghị quyết số 858, ngày 7 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất C36 - CIPROCONAZOL (cyproconazole).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất C36 - CIPROCONAZOL (cyproconazole) từ Mối quan hệ chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 09; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

06

Brazil

G/SPS/N/BRA/1726

Dự thảo nghị quyết số 859, ngày 7 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất P33 - PROCIMIDONA (Procymidone).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất P33 - PROCIMIDONA (Procymidone) từ Mối quan hệ chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 1201; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

07

Brazil

G/SPS/N/BRA/1727

Dự thảo nghị quyết số 860, ngày 7 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất A48.1- CLORIDRATO DE AVIGLICINA (aviglycine).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất A48.1- CLORIDRATO DE AVIGLICINA (aviglycine) từ Quan hệ chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và gỗ ...

Mã HS: 080810; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

08

Brazil

G/SPS/N/BRA/1728

Dự thảo nghị quyết số 861, ngày 7 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất C74 - CIANTRANILIPROLE (cyantraniliprole).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất C74 - CIANTRANILIPROLE (cyantraniliprole) từ Quan hệ chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 1006; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

09

Brazil

G/SPS/N/BRA/1729

Dự thảo nghị quyết số 862, ngày 7 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất A02 - ACEFATO (acephate) của Danh sách chuyên khảo ...

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất A02 - ACEFATO (acephate) từ Mối quan hệ chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 1201; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

10

Brazil

G/SPS/N/BRA/1730

Dự thảo nghị quyết số 863, ngày 7 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất F49 - FLUDIOXONIL (fludioxonil).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất F49 - FLUDIOXONIL (fludioxonil) từ Mối quan hệ của chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 080430, 0804, 080720, 0804, 0805; Mã ICS: ...

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

11

Brazil

G/SPS/N/BRA/1731

Dự thảo nghị quyết số 864, ngày 7 tháng 7 năm 2020, liên quan đến thành phần hoạt chất H19 Habrobracon của Danh sách chuyên khảo ...

Dự thảo Nghị quyết này bao gồm thành phần hoạt chất H19 Habrobracon hebetor trong Mối quan hệ chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 38089910; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

12

Brazil

G/SPS/N/BRA/1733

Dự thảo nghị quyết số 866, ngày 7 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất E26 - ESPIROMESIFENO (spiromesifen)

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất E26 - ESPIROMESIFENO (spiromesifen) từ Mối quan hệ chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 070820, 0702; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

13

Brazil

G/SPS/N/BRA/1734

Dự thảo nghị quyết số 867, ngày 7 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất C61 - BETA-CIFLUTRINA (beta-cyfluthrin)

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất C61 - BETA-CIFLUTRINA (beta-cyfluthrin) từ Mối quan hệ của chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 071220, 1006; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

14

Brazil

G/SPS/N/BRA/1735

Dự thảo nghị quyết số 868, ngày 7 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất P21 - PROPICONAZOL (propiconazole).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất P21 – PROPICONAZOL (propiconazole) từ Mối quan hệ chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ, tất cả trong ...

Mã HS: 100820, 1007; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

15

Brazil

G/SPS/N/BRA/1736

Dự thảo nghị quyết số 870, ngày 10 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất T46 - TETRACONAZOL (tetraconazole).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất T46 - TETRACONAZOL (tetraconazole), từ Mối quan hệ của chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 52, 09; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

16

Brazil

G/SPS/N/BRA/1737

Dự thảo nghị quyết số 871, ngày 10 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất T14-TIOFANATO-METÍLICO (thiophanate-methyl).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất T14-TIOFANATO-METÍLICO (thiophanate-methyl), từ Mối quan hệ chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ, ...

Mã HS: 52, 09; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

17

Brazil

G/SPS/N/BRA/1738

Dự thảo nghị quyết số 872, ngày 10 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất B26 - BIFENTRINA (bifenthrin).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất B26 - BIFENTRINA (bifenthrin), từ Quan hệ chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 170111; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

18

Brazil

G/SPS/N/BRA/1739

Dự thảo nghị quyết số 873, ngày 10 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất F23.1 - FLUASIFOPE-P-BUTÍLICO (fluazifop-P).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất F23.1 - FLUASIFOPE-P-BUTÍLICO (fluazifop-P), từ Sự liên quan của chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ, ...

Mã HS: 06, 0603, 0604; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

19

Brazil

G/SPS/N/BRA/1740

Dự thảo nghị quyết số 874, ngày 10 tháng 7 năm 2020, liên quan đến hoạt chất S16 - SAFLUFENACIL (saflufenacil).

Dự thảo Nghị quyết này kết hợp các thay đổi sau đây đối với hoạt chất S16 - SAFLUFENACIL (saflufenacil), từ Sự liên quan của chuyên khảo về thành phần hoạt chất của thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và bảo quản gỗ.

Mã HS: 1001; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

20

New Zealand

G/SPS/N/NZL/620/Add.1

Các biện pháp cho pospiviroid trên vật liệu cây trồng và hạt giống để gieo. Tham vấn đóng và Tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu cuối cùng 155.02.05: Hạt giống để gieo; và 155.02,06: Nhập khẩu cổ phiếu mẫu giáo đã được ban hành vào ngày 22 tháng 7 năm 2020 với các yêu cầu nhập khẩu mới để quản lý: Cột vi mô tiềm ẩn (CLVd); ...

Hạt giống để gieo

Thông báo

Toàn văn

21

Canada

G/SPS/N/CAN/1319

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: MCPA (PMRL2020-11). Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-11 là tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) cho MCPA đã được Cơ quan quản lý dịch hại (PMRA) của Bộ Y tế Canada đề xuất. MRL (ppm) 1 Nông nghiệp thô ...

MCPA thuốc trừ sâu trong hoặc trên vỏ đậu khô và đậu (trừ

Thông báo

Thông báo

 

22

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/771

Sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho thực phẩm và phụ gia thực phẩm theo Đạo luật vệ sinh thực phẩm (sửa đổi).

Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa (MRL) cho hóa chất nông nghiệp Thuốc trừ sâu sau đây: Pyrimidifen

Những loại rau ăn được và một số rễ và củ nhất định (HS: 07.04 ...

Thông báo

Toàn văn

23

Thổ Nhỹ Kỳ

G/SPS/N/TUR/109/Add.1

Thông báo của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ về các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của virut quả rugose nâu cà chua (Tobamovirus, ToBRFV) vào Thổ Nhĩ Kỳ, một tuyên bố bổ sung đã được đưa ra trong giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho việc nhập khẩu cà chua (Solanum lycopersicum) và capsicum (Capsicum sp.)

Cà chua (Solanum lycopersicum) và capsicum (Capsicum sp.) ...

 

Thông báo

 

 

Tin khác