Tin trong ngành
Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Ngày 11/9/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1649/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN 122:2020)

Theo đó, ban hành 01 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm theo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/9/2020

Quyết định 1649

DLVN 122-2020 Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay

Tin khác