Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020 liên quan đến sản phẩm nông sản
Thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020 có liên quan đến sản phẩm nông sản

STT

Nước

thông báo

Ký hiệu, tiêu đề,

mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1772

Dự thảo nghị quyết số 905, ngày 21 tháng 8 năm 2020, về hoạt chất F66 - FLUBENDIAMIDA (flubendiamide). Nghị quyết Dự thảo này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất F66 - FLUBENDIAMIDA (flubendiamide) từ mối liên quan giữa các hạt đơn chất của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,

Mã HS: 1001, 1002, 1003, 1004, 200811, 070820, 070810, ...

Thông báo 

02

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1775

Dự thảo nghị quyết số 913, ngày 16 tháng 9 năm 2020 về hoạt chất C70 – CLORANTRANILIPROLE. Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất C70 - CLORANTRANILIPROLE (Chlorantraniliprole) từ mối liên quan giữa các Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và gỗ ...

Mã HS: 200811, 070810, 071320, 071340, 06, 0603, 0604, ...

Thông báo

Toàn văn 

03

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1776

Dự thảo nghị quyết số 914, ngày 16 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất L05 - LUFENUROM (lufenuron). Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất L05 - LUFENUROM (lufenuron) từ mối quan hệ của Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,...

Mã HS: 1204, 120740, 120730; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn 

04

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1777

Dự thảo nghị quyết số 915, ngày 16 tháng 9 năm 2020, về thành phần hoạt chất C38 - CLORFLUAZUROM (chlorfluazuron). Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây cho thành phần hoạt chất C38 - CLORFLUAZUROM (chlorfluazuron) từ mối quan hệ giữa các hạt đơn chất của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,...

Mã HS: 100820, 200811, 0704; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn 

05

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1778

Dự thảo nghị quyết số 916, ngày 16 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất T70 -TOLFENPIRADE (Tolfenpyrad). Dự thảo Nghị quyết này bao gồm hoạt chất T70 -TOLFENPIRADE (Tolfenpyrad) trong mối quan hệ của Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,…

Mã HS: 38089910; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn 

06

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1779

Dự thảo nghị quyết số 917, ngày 16 tháng 9 năm 2020, liên quan đến hoạt chất o M15 - METIRAM (metiram). Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất M15 - METIRAM (metiram) từ mối liên hệ giữa các hạt đơn chất của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,...

Mã HS: 38089910; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn 

07

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1780

Dự thảo nghị quyết số 918, ngày 18 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất F42 - FLUROXIPIR (fluroxypyr). Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất F42 - FLUROXIPIR (fluroxypyr) từ mối liên hệ giữa các hạt đơn chất của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,...

Mã HS: 1001, 070820; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn 

08

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1781

Dự thảo Nghị quyết số 919, ngày 18 tháng 9 năm 2020 về hoạt chất T39 - TERBUTILAZINA (terbuthylazine). Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất T39 - TERBUTILAZINA (terbuthylazine) từ mối liên quan giữa các Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ, …

 Mã HS: 1005; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn 

09

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1782

Dự thảo Nghị quyết số 920, ngày 18 tháng 9 năm 2020 về hoạt chất A26 - AZOXISTROBINA (azoxystrobin). Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất A26 - AZOXISTROBINA (azoxystrobin) từ mối liên quan giữa các đơn chất của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,...

Mã HS: 1005, 1007, 100820, 07133990, 07136000, ...

Thông báo

Toàn văn 

10

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1783

Dự thảo nghị quyết số 921, ngày 18 tháng 9 năm 2020, về hoạt chất C32 - CLETODIM (clethodim). Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất C32 - CLETODIM (clethodim) từ mối quan hệ của Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ...

Mã HS: 52, 1201, 080450, 070820; Mã ICS: 13, 65

Thông báo

Toàn văn 

11

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1784

Dự thảo nghị quyết số 922, ngày 18 tháng 9 năm 2020 về hoạt chất M02 - MANCOZEBE (mancozeb). Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất M02 - MANCOZEBE (mancozeb) từ mối quan hệ của Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,…

Mã HS: 52, 1001, 1002, 1003, 1004, 100820, 07133500, ...

Thông báo

12

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1785

Dự thảo Nghị quyết số 923, ngày 18 tháng 9 năm 2020 về hoạt chất P46 - PIRACLOSTROBINA. Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất P46 - PIRACLOSTROBINA (pyraclostrobin) từ mối liên hệ giữa các chất đơn sắc của các thành phần hoạt tính thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng, chất bảo quản gỗ,...

Mã HS: 18, 120750, 071120, 0809, 081010, 081020, ...

Thông báo

13

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1786

Dự thảo Nghị quyết số 924, ngày 18 tháng 9 năm 2020 về hoạt chất F68 - FLUXAPIROXADE (Fluxapyroxad). Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất F68 - FLUXAPIROXADE (Fluxapyroxad) từ mối liên quan giữa các đơn chất của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ,...

Mã HS: 18, 120750, 081020, 071120, 081040, 081010, ...

Thông báo

14

Brazil

G / SPS / N / BRA / 1787

Dự thảo nghị quyết số 925, ngày 18 tháng 9 năm 2020 về hoạt chất C63 - LAMBDA-CIALOTRINA. Dự thảo nghị quyết này kết hợp những thay đổi sau đây đối với thành phần hoạt chất C63 - LAMBDA-CIALOTRINA (lambda-cyhalothrin) từ mối quan hệ của Monographies của các thành phần hoạt tính của thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng và chất bảo quản gỗ.

Mã HS: 200811, 0604, 0603, 070810, 071320, 071340, ...

Thông báo

15

Philippines

G / SPS / N / PHL / 464 / Add.1

Dự thảo Thông tư ghi nhớ: Các biện pháp an toàn thực phẩm đối với gạo. Philippines xin gia hạn thời gian bình luận đến ngày 20 tháng 10 năm 2020.

Gạo

Thông báo

16

Nhật Bản

G / TBT / N / JPN / 675

Tóm tắt dự thảo Sửa đổi Tiêu chuẩn Ghi nhãn Thực phẩm (liên quan đến gạo chưa đánh bóng và gạo đã đánh bóng).

Trong hệ thống hiện hành, đối với gạo chưa đánh bóng hoặc gạo đã đánh bóng, chỉ có thể ghi nhãn nơi sản xuất, giống và năm sản xuất nếu chúng được sản xuất từ ​​gạo nguyên chưa đánh bóng có cùng nơi sản xuất, giống và năm sản xuất, và nếu chúng được sản xuất từ ​​gạo nguyên chưa đánh bóng có cùng nơi sản xuất, giống và năm sản xuất,...

Gạo không đánh bóng và gạo đánh bóng

Thông báo

17

Ả Rập Saudi

G / SPS / N / SAU / 336 / Add.1

Tạm thời cấm nhập khẩu cá, giáp xác và các sản phẩm động vật thủy sản khác.

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2018, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Ả Rập Xê Út (SFDA) đã áp dụng Lệnh Hành chính Ref. Số 21174 có tên "Tạm thời cấm nhập khẩu cá, giáp xác và các sản phẩm động vật thủy sản khác có nguồn gốc từ Việt Nam".

Cá và giáp xác và các sản phẩm khác của động vật thủy sinh ..

Thông báo

Toàn văn 

18

Canada

G / SPS / N / CAN / 1344

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Trinexapac-ethyl (PMRL2020-32).

Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2020-32 là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRLs) đối với trinexapac-ethyl đã được Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

Thuốc trừ sâu trinexapac-ethyl trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau ...

Thông báo

Thông báo

19

Úc

G / SPS / N / AUS / 433 / Add 5

Luật Xuất khẩu Nông sản - Công bố Dự thảo Sửa đổi Kiểm soát Xuất khẩu (Các biện pháp khác).

Chính phủ Úc đang cải tiến luật xuất khẩu nông sản của mình. Khung pháp lý mới cho xuất khẩu nông sản của Úc sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 3 năm 2021, bao gồm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu 2020 (Đạo luật) và Xuất khẩu.

Nông sản

Thông báo

20

Nhật Bản

G / SPS / N / JPN / 787

Sửa đổi các Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm (sửa đổi). Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) đối với hóa chất nông nghiệp sau Thuốc trừ sâu: Pyrifluquinazon

Rau ăn được và một số loại củ, củ, quả (HS: 07.01, ...)

Thông báo

Toàn văn 

21

Canada

G / SPS / N / CAN / 1316 / Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa được thiết lập: Glufosinate-Amoni. Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất cho glufosinate-amoni được thông báo trong G / SPS / N / CAN / 1316 (ngày 20 tháng 7 năm 2020) đã được thông qua ngày 13 tháng 10 năm 2020.

Thuốc trừ sâu glufosinate-amoni trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau ...

Thông báo

Thông báo

 

Tin khác