Tin trong ngành
Thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021
Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

       Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021.

        Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ chủ yếu như: Công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế" trên địa bàn tỉnh; đào tạo, tập huấn về hoạt động đo lường cho các doanh nghiệp của tỉnh và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện Đề án; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thử nghiệm mẫu phương tiện đo, phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

        Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp thời triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.

 

         Xem nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây.

 

                                                                             Đào Xuân Minh - Chi cục TCĐLCL

 

 

Tin khác