Tin tức sự kiện
Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” tỉnh Kiên Giang năm 2021
Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” và Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, ngày 07/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” tỉnh Kiên Giang năm 2021.

     Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Công tác thông tin, tuyên truyền về truy xuất nguồn gốc; triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc (danh mục sản phẩm, hàng hóa chủ lực thế mạnh và lộ trình triển khai truy xuất nguồn gốc của tỉnh; xây dựng, áp dụng Sổ tay hướng dẫn truy xuất nguồn gốc cho 01 sản phẩm trọng điểm của tỉnh); nghiên cứu việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh đảm bảo đủ điều kiện kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

     Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành kịp thời triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.

     Xem nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây.

                                                                            Hà Nhật Mai - Chi cục TCĐLCL

Tin khác