Tin tức sự kiện
Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên đìa bàn tỉnh Kiên Giang
Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Ngày 08/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình NSCL).

     Mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình NSCL nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

     Ngày 07/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình NSCL trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Công tác thông tin, tuyên truyền về giải pháp nâng cao năng suất chất lượng; đào tạo nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng; chọn và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng (triển khai thực hiện các giải pháp thông qua dự án cải tiến năng suất và chất lượng, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng cơ bản; chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế...).

     Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành kịp thời triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch. Các doanh nghiệp của tỉnh có nhu cầu thực hiện các giải pháp để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn thực hiện.

     Xem nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây

                                                                                  Hà Nhật Mai - Chi cục TCĐLCL

Tin khác