Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ nghiên cứu, thu thập, tổng hợp thông tin về giá cả thị trường nông sản. Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:

STT

Nước thông báo

Ký hiệu, tiêu đề, mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

01

Tanzania

G / SPS / N / TZA / 151

DEAS 831: 2021, Phi lê cá đông lạnh - Đặc điểm kỹ thuật, phiên bản thứ hai.

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu và phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với cá philê đông lạnh dùng cho người.

Phi lê cá đông lạnh

Thông báo

Toàn văn

02

Tanzania

G / SPS / N / TZA / 152

DEAS 833: 2021, Chế biến và xử lý cá khô và các sản phẩm từ cá - Quy phạm thực hành, phiên bản thứ hai.

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các hướng dẫn về chế biến và xử lý cá khô và các sản phẩm cá dùng cho người.

Chế biến và xử lý cá khô và các sản phẩm từ cá

Thông báo

Toàn văn

03

Tanzania

G / SPS / N / TZA / 153

DEAS 834: 2021, Chế biến và xử lý cá muối và các sản phẩm từ cá - Quy phạm thực hành, phiên bản thứ hai.

Dự thảo tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các hướng dẫn về chế biến và xử lý cá muối và các sản phẩm cá dùng cho người.

Cá muối và các sản phẩm từ cá

Thông báo

Toàn văn

04

Tanzania

G / SPS / N / TZA / 154

DEAS 827: 2021, Cá nguyên vây tươi và đông lạnh - Đặc điểm kỹ thuật, phiên bản thứ hai.

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu và phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với cá nguyên con tươi và đông lạnh để làm thức ăn cho người.

Cá nguyên vây tươi và đông lạnh

Thông báo

Toàn văn

05

Tanzania

G / SPS / N / TZA / 155

DEAS 830: 2021, Cá que đông lạnh (cá ngón), các phần cá và philê cá - Được tẩm bột hoặc tẩm bột.

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu và phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với cá que đông lạnh (cá ngón), các phần cá và philê cá - tẩm bột hoặc nghiền thành bột, dùng cho người.

Thanh cá đông lạnh và phi lê cá

Thông báo

Toàn văn

06

Liên minh Châu Âu

G / TBT / N / EU / 847

Dự thảo Quy định của Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) số 284/2013 liên quan đến thông tin được nộp cho nhà máy.

Dự thảo Quy định của Ủy ban này bao gồm các sửa đổi của phần giới thiệu chung và Phần B của Phụ lục của Quy định của Ủy ban (EU) số 284/2013 đưa ra các yêu cầu về dữ liệu đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có các chứa hoạt chất thuốc trừ sâu.

Hoạt chất thuốc trừ sâu

Toàn văn

Toàn văn

07

Liên minh Châu Âu

G / TBT / N / EU / 848

Dự thảo Quy định của Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) số 546/2011 liên quan đến các nguyên tắc thống nhất cụ thể để đánh giá.

Dự thảo Quy định của Ủy ban này bao gồm các sửa đổi của Phụ lục đối với Quy định của Ủy ban (EU) số 546/2011 thực hiện Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng liên quan đến các nguyên tắc thống nhất để đánh giá.

Thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật

Toàn văn

Toàn văn

08

Liên minh Châu Âu

G / TBT / N / EU / 849

Dự thảo Quy định của Ủy ban sửa đổi Phụ lục II của Quy định (EC) số 1107/2009 liên quan đến các tiêu chí cụ thể.

Dự thảo Quy định của Ủy ban này bao gồm việc sửa đổi các tiêu chí phê duyệt của các hoạt chất vi sinh vật được nêu trong Phụ lục II của Quy định (EC) số 1107/2009 cần được bổ sung để phản ánh một cách thích hợp các đặc điểm của hoạt chất thuốc trừ sâu

Hoạt chất thuốc trừ sâu

Thông báo

Toàn văn

Toàn văn

09

Việt Nam

G / SPS / N / VNM / 137

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 13/2020 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi.

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi đưa ra các quy định điều chỉnh ngành thức ăn chăn nuôi bao gồm chứng nhận, kiểm tra chất lượng của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi và cảng nhập khẩu đối với vật nuôi sống; ban quản lý...

Thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

Thông báo

Toàn văn

10

Mỹ

G / SPS / N / USA / 3287

Dung sai thuốc trừ sâu, quy tắc cuối cùng.

Quy định này làm tăng khả năng chịu đựng dư lượng của benzobicyclon trong hoặc trên hạt gạo và loại bỏ bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng trong khu vực.

Gạo

Thông báo

Toàn văn

11

Ai Cập

G / SPS / N / EGY/ 128

Nghị định số 219/2021 của Bộ trưởng quy định Tiêu chuẩn Ai Cập ES 8449 "Hạt cà phê xanh dành cho cà phê hòa tan.

Nghị định số 219/2021 của Bộ trưởng cho phép các nhà sản xuất và nhập khẩu thời gian chuyển tiếp sáu tháng để tuân theo Tiêu chuẩn ES 8449 của Ai Cập "Hạt cà phê xanh dành cho sản xuất cà phê hòa tan”.

Cà phê

Thông báo

12

Ai Cập

G / SPS / N / EGY / 129

Nghị định số 219/2021 của Bộ trưởng quy định Tiêu chuẩn Ai Cập ES 8448 "Cà phê hòa tan".

Nghị định số 219/2021 của Bộ trưởng cho phép các nhà sản xuất và nhập khẩu thời gian chuyển tiếp sáu tháng để tuân thủ Tiêu chuẩn Ai Cập ES 8448 "Cà phê hòa tan" liên quan đến các yêu cầu cơ bản và tiêu chí mô tả.

Cà phê hòa tan

Thông báo

 

 

Tin khác