Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022 liên quan đến sản phẩm nông sản
Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ nghiên cứu, thu thập, tổng hợp thông tin về giá cả thị trường nông sản. Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:

TT

Nước thông báo

Ký hiệu, tiêu đề, mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

1

Canada

G/SPS/N/CAN/1441

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Flazasulfuron.

Mục tiêu của tài liệu được thông báo là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với flazasulfuron đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada.

Thuốc trừ sâu flazasulfuron trong hoặc trên quả nho

Thông báo

2

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/870/Add.1

Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm (Sửa đổi tiêu chuẩn dư lượng hóa chất nông nghiệp).

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho Pyriofenone được thông báo trong G/SPS/N/JPN/870 (ngày 02/9/2021) đã được thông qua và công bố vào ngày 25/02/2021.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

3

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/857/Add.1

Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm (Sửa đổi tiêu chuẩn dư lượng hóa chất nông nghiệp).

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho Fosthiazate được thông báo trong G/SPS/N/JPN/857 (ngày 30/7/2021) đã được thông qua và công bố vào ngày 17/12/2021.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

4

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/869/Add.1

Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm (Sửa đổi tiêu chuẩn dư lượng hóa chất nông nghiệp).

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho Procymidone được thông báo trong G/SPS/N/JPN/869 (ngày 02/9/2021) đã được thông qua và công bố vào ngày 25/02/2022.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

5

Canada

G/SPS/N/CAN/1440

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Oxathiapiprolin.

Mục tiêu của tài liệu được thông báo là tham khảo ý kiến ​​về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với oxathiapiprolin đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada.

Thuốc trừ sâu oxathiapiprolin trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

6

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/866 /Add.1

Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm (Sửa đổi tiêu chuẩn dư lượng hóa chất nông nghiệp).

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho Cyazofamid được thông báo trong G/SPS/N/JPN/866 (ngày 02/9/2021) đã được thông qua và công bố vào ngày 25/02/2022.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

7

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/863/Add.1

Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm (Sửa đổi tiêu chuẩn dư lượng hóa chất nông nghiệp).

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho mật ong đối với các hóa chất nông nghiệp được thông báo trong G/SPS/N/JPN/863 (ngày 30/7/2021) đã được thông qua và công bố vào ngày 17/12/2021 (Thuốc trừ sâu: Acynonapyr, Ametoctradin , Amisulbrom).

Mật ong tự nhiên

Thông báo

Toàn văn

8

Canada

G/SPS/N/CAN/1430/Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Thifensulfuron-metyl.

Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho thifensulfuron-metyl được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1430 (ngày 04/4/2022) đã được thông qua ngày 14/6/2022.

Thuốc trừ sâu Thifensulfuron-metyl trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

9

Mỹ

G/SPS/N/USA/3331

Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng chất diệt côn trùng teflubenzuron trong hoặc trên nho và nho khô.

Nho, nho khô

Thông báo

Toàn văn

10

Canada

G/SPS/N/CAN/1431/Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Glufosinate-amoni.

Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho glufosinate-amoni được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1431 (ngày 04/4/2022) đã được thông qua ngày 14/6/2022.

Thuốc trừ sâu Glufosinate-amoni trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

11

Canada

G/SPS/N/CAN/1429/Add.1

Giới hạn dư lượng tối đa đã thiết lập: Mandestrobin.

Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho mandestrobin được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1429 (ngày 04/4/2022) đã được thông qua ngày 14/6/2022.

Thuốc trừ sâu Mandestrobin trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

12

Mỹ

G/SPS/N/USA/3334

Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng thiamethoxam trong hoặc trên dứa.

Dứa

Thông báo

Toàn văn

 

Tin khác