Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022 liên quan đến sản phẩm nông sản
Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ nghiên cứu, thu thập, tổng hợp thông tin về giá cả thị trường nông sản. Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:

TT

Nước thông báo

Ký hiệu, tiêu đề, mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

1

Liên minh Châu Âu

G/SPS/N/EU/603

Dự thảo Quy định thực hiện của Ủy ban gia hạn việc phê duyệt hoạt chất captan theo Quy định (EC) số 1107/2009.

Dự thảo Quy định thực hiện của Ủy ban này quy định rằng việc phê duyệt hoạt chất captan được gia hạn với việc hạn chế sử dụng trong nhà kính, phù hợp với Quy định (EC) số 1107/2009.

Thuốc trừ sâu

Thông báo

Toàn văn (1)

Toàn văn (2)

2

Mỹ

G/SPS/N/USA/3347

Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng của propamocarb trong hoặc trên hành, củ, tỏi tây và cải xoăn.

Cải xoăn, tỏi tây, hành, củ.

Thông báo

Toàn văn

3

Mỹ

G/SPS/N/USA/3352

Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng novaluron trong hoặc trên nhiều loại cây trồng.

Đậu cô ve, các loại đậu

Thông báo

Toàn văn

4

Việt Nam

G/TBT/N/VNM/242

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản - Phần 1: Thức ăn hỗn hợp.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép đối với thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Dự thảo này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Sản phẩm thức ăn nuôi trồng thủy sản

Thông báo

Toàn văn

5

Việt Nam

G/TBT/N/VNM/244

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định về mức giới hạn an toàn đối với hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi tròng thủy sản.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Sản phẩm thức ăn nuôi trồng thủy sản

Thông báo

Toàn văn

6

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/949/Add.1

Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia Thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm (Sửa đổi tiêu chuẩn dư lượng hóa chất nông nghiệp).

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất đối với phức hợp Polyoxin được thông báo trong G/SPS/N/JPN/949 (ngày 14/3/2022) đã được thông qua và công bố vào ngày 10/8/2022.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

7

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/1126

Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia Thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm (Sửa đổi tiêu chuẩn dư lượng hóa chất nông nghiệp).

Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp sau đây thuốc trừ sâu Mepanipyrim.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

8

Nhật Bản

G/SPS/N/JPN/1125

Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia Thực phẩm,... theo Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm (Sửa đổi tiêu chuẩn dư lượng hóa chất nông nghiệp).

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất đối với hóa chất nông nghiệp sau đây thuốc trừ sâu Fosthiazate.

Rau ăn được và một số loại củ

Thông báo

Toàn văn

9

Mỹ

G/SPS/N/Mỹ/3353

Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng của methoxyfenozide trong hoặc trên nhiều loại cây trồng.

Đậu cô ve

Thông báo

Toàn văn

 

Tin khác