Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/11/2022 liên quan đến sản phẩm nông sản
Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ nghiên cứu, thu thập, tổng hợp thông tin về giá cả thị trường nông sản. Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/11/2022 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:

TT

Nước thông báo

Ký hiệu, tiêu đề, mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

1

Nhật bản

G/SPS/N/JPN/963/Add.1

Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm,… theo Đạo luật vệ sinh thực phẩm (Sửa đổi tiêu chuẩn dư lượng hóa chất nông nghiệp).

Các giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất cho Flometoquin được thông báo trong G/SPS/N/JPN/963 ngày 05/4/2022 đã được thông qua và công bố vào ngày 30/ 8/2022.

Rau ăn được và một số loại rễ, củ

Thông báo

Toàn văn

2

Canada

G/SPS/N/CAN/1463

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Florylpicoxamid. Mục tiêu của tài liệu được thông báo là để tham khảo về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với florylpicoxamid đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada.

Thuốc trừ sâu florylpicoxamid trong hoặc trên các loại hàng hóa khác nhau

Thông báo

 

Tin khác