Chi tiết Quy chuẩn

Ký hiệu QCVN 01 - 81: 2011/BNNPTNT
Diễn giải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - Điều kiện vệ sinh thú y
Cơ quan quản lý SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Nội dung

Tải file tại đây