Chi tiết Quy chuẩn

Ký hiệu QCVN 01 - 41: 2011/BNNPTNT
Diễn giải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu huỷ động vật và sản phẩm động vật.
Cơ quan quản lý SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Nội dung

Tải file tại đây