Chi tiết Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia đối với SPHH nhóm 2

Ký hiệu QCVN 01-26:2010/BNNPTNT
Diễn giải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cà phê nhân – các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm
Cơ quan quản lý SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Nội dung

Tải file tại đây