Chi tiết Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia đối với SPHH nhóm 2

Ký hiệu QCVN 01-54:2011/BNNPTNT
Diễn giải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa
Cơ quan quản lý SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Nội dung

Tải quy chuẩn tại đây