Chi tiết Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia đối với SPHH nhóm 2

Ký hiệu QCVN 01-50:2011/BNNPTNT
Diễn giải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa lai 3 dòng
Cơ quan quản lý SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Nội dung

Tải file tại đây