Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thủy tĩnh) dùng trong công nghiệp
Loại hàng Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
Cơ quan SỞ CÔNG THƯƠNG
Ghi chú
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu