Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Loại hàng Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
Cơ quan SỞ Y TẾ
Ghi chú
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu