Chi tiết Tiêu chuẩn

Ký hiệu TCVN 10112:2013
Diễn giải Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng phospholipid trong lecithin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) sử dụng detector tán xạ ánh sáng
Cơ quan quản lý SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nội dung