Chi tiết văn bản

Số hiệu 127/2007/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Thuộc cơ quan SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thuộc loại văn bản Nghị định
Ngày ban hanh 01/08/2007
Nội dung

Tải văn bản tại đây