Chi tiết văn bản

Số hiệu 132/2008/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Thuộc cơ quan SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thuộc loại văn bản Nghị định
Ngày ban hanh 31/12/2008
Nội dung

Tải văn bản tại đây