Hồ sơ tham dự
Hồ sơ tham dự GTCLQG
Doanh nghiệp sau khi nộp bản đăng ký tham dự GTCLQG về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang sau khi được chấp thuận doanh nghiệp hoàn chỉnh bộ hồ sơ như sau:

Hồ sơ đăng ký tham dự

- Bản đăng ký tham dự GTCLQG theo mẫu đính kèm;

- Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;

- Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của GTCLQG;

- Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);

- Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao);

- Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao);

- Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang

Số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0773.597.669     Fax: 0773.924.564

Hoặc liên hệ trực tiếp Ông Phạm Văn Triều Anh – Trưởng phòng QLTCCL,

điện thoại: 0918.201.998 Email: pvtanh_skhcnkg@yahoo.com.vn