Danh sách doanh nghiệp đạt giải
Danh sách doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia qua các năm

       

Năm

Doanh nghiệp

Mức giải

Hỗ trợ của tỉnh

2007

Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Giải Bạc GTCLQG

Phí tham dự nộp cho Hội đồng sơ tuyển 5 triệu

2008

Công ty TNHH XNK Kiên Giang

Giải Bạc GTCLQG

Phí tham dự nộp cho Hội đồng sơ tuyển 5 triệu

Công ty CP Xi Măng Hà Tiên 2

Giải Bạc GTCLQG

Phí tham dự nộp cho Hội đồng sơ tuyển 5 triệu

2009

Công ty CP Xi Măng Hà Tiên 2

Giải Bạc GTCLQG

Phí tham dự nộp cho Hội đồng sơ tuyển 5 triệu

Công ty TNHH XNK Kiên Giang

Giải Bạc GTCLQG

Phí tham dự nộp cho Hội đồng sơ tuyển 5 triệu

2011

Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang

Giải Bạc GTCLQG

- Phí tham dự nộp cho Hội đồng sơ tuyển 5 triệu

- 20 triệu từ nguồn Dự án nâng cao NSCL

- Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá

2012

Công ty CP Sài Gòn Phú Quốc

Giải Vàng GTCLQG

- Phí tham dự nộp cho Hội đồng sơ tuyển 5 triệu

- 50 triệu từ nguồn Dự án nâng cao NSCL

- Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá

  2013 Doanh nghiệp Tư nhân Hải sản Khải Hoàn Giải Bạc GTCLQG

- Phí tham dự nộp cho Hội đồng sơ tuyển 5 triệu

- 20 triệu từ nguồn Dự án nâng cao NSCL

- Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá

2014 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang Giải Vàng GTCLQG

- Phí tham dự nộp cho Hội đồng sơ tuyển 5 triệu

- 50 triệu từ nguồn Dự án nâng cao NSCL

- Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá

2014 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang Giải Bạc GTCLQG

- Phí tham dự nộp cho Hội đồng sơ tuyển 5 triệu

- 20 triệu từ nguồn Dự án nâng cao NSCL

- Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá

2014 Công ty Cổ phần Kiên Hùng Giải Bạc GTCLQG

- Phí tham dự nộp cho Hội đồng sơ tuyển 5 triệu

- 20 triệu từ nguồn Dự án nâng cao NSCL

- Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá