Chi tiết Quy chuẩn

Ký hiệu QCVN 01 - 83: 2011/BNNPTNT
Diễn giải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Bệnh động vật - Yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển
Cơ quan quản lý SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Nội dung

Tải file tại đây