Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

Tìm kiếm
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Ký hiệu
Tên quy chuẩn
STTKý hiệuTên Quy chuẩn
1 QCVN 01 - 39: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi.
2 QCVN 01 - 40: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y.
3 QCVN 01 - 41: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu huỷ động vật và sản phẩm động vật.
4 QCVN 01 - 42: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y.
5 QCVN 01 - 70: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống cà chua
6 QCVN 01 - 71: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định cừu giống
7 QCVN 01 - 72: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định dê giống
8 QCVN 01 - 73: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định ngan giống
9 QCVN 01 - 74: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định tằm giống
10 QCVN 01 - 75: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định thỏ giống
11 QCVN 01 - 76: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định trâu giống
12 QCVN 01 - 77: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
13 QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi
14 QCVN 01 - 79: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm - Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y
15 QCVN 01 - 80: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - Điều kiện vệ sinh thú y
16 QCVN 01 - 81: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - Điều kiện vệ sinh thú y
17 QCVN 01 - 82: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầm
18 QCVN 01 - 83: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Bệnh động vật - Yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển
19 QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
20 QCVN 01:2008/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải
12345678910...