Hồ sơ tham dự
Doanh nghiệp sau khi nộp bản đăng ký tham dự GTCLQG về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang sau khi được chấp thuận doanh nghiệp hoàn chỉnh bộ hồ sơ như sau: