Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Bằng sa – Natri tetraborat (NaBH4).
Loại hàng Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
Cơ quan SỞ Y TẾ
Ghi chú
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu