Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Cà độc dược (Dương kim hoa) – Datura metel
Loại hàng Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
Cơ quan SỞ Y TẾ
Ghi chú
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu