Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thủy tĩnh)
Loại hàng Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
Cơ quan SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ghi chú
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu