Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Bơm truyền dịch
Loại hàng Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
Cơ quan SỞ Y TẾ
Ghi chú
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu