Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Cà phê
Loại hàng Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
Cơ quan CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN
Ghi chú
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu