Công bố phù hợp quy định ATTP
Doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu công bố những sản phẩm thực phẩm cuả mình sản xuất phù hợp quy định An toàn thực phẩm. Hồ sơ, trình tự thủ tục được thực hiện tại Chi cục vệ sinh An toàn Thực phẩm. Chi tiết như sau: