Tài liệu nghiệp vụ
Khi tiến hành đánh giá trên hồ sơ, các Chuyên gia đánh giá GTCLQG phải xác định các vấn đề, nội dung cần xem xét, làm rõ tại cuộc đánh giá tại chỗ trước khi thống nhất đưa ra số điểm chính thức cho Báo cáo tham dự GTCLQG của doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung quan trọng giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt các hồ sơ, tài liệu liên quan để cung cấp cho các Chuyên gia đánh giá khi tiến hành đánh giá tại chỗ doanh nghiệp.