Thông báo tham dự
Thực hiện Công văn số 371/TĐC-TCCL ngày 14/3/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2014. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang thông báo đến toàn thể doanh nghiệp trong tỉnh có đủ điều kiện tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được biết như sau: