Tin trong ngành
Tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên thị trường
Trong năm 2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra và thực hiện kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm chất lượng sản phẩm, hàng hóa (SPHH) thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN và một số mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân trên phạm vi 3 miền Bắc, Trung, Nam.

     Trong năm 2023, thực hiện Quyết định số 2309/QĐ-BKHCN ngày 21/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 và Quyết định số 2407/QĐ-BKHCN ngày 23/10/2023 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 chuyển sang kế hoạch thanh tra năm 2024 (thanh tra giảm 05 tổ chức từ 25 tổ chức còn 20 tổ chức; kiểm tra giảm 09 tổ chức từ 246 tổ chức còn 237 tổ chức), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện thanh tra theo kế hoạch đối với 20 cơ sở (đạt 100% theo kế hoạch). Về kết quả triển khai thực hiện kiểm tra: 215 tổ chức và 22 tổ chức trùng với các đoàn thanh tra quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh hoặc cùng một đối tượng trùng với kiểm tra nhập khẩu (đạt 100% theo kế hoạch).

 
Ảnh minh họa.
     Trong công tác khảo sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Tổng cục đã tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra và thực hiện kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm chất lượng sản phẩm, hàng hóa (SPHH) thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN và một số mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân trên phạm vi 3 miền Bắc, Trung, Nam. Cụ thể: kiểm tra, khảo sát chất lượng SPHH trong sản xuất, lưu thông, khảo sát 159 cơ sở kinh doanh tại các địa phương với 363 mẫu được khảo sát. Kết quả 49/363 mẫu ghi nhãn không phù hợp quy định; 12/363 mẫu không đạt về chất lượng.

     Kiểm tra 150 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em; thiết bị điện, điện tử; vàng trang sức mỹ nghệ tại các địa phương với 476 mẫu được kiểm tra. Kết quả 476/476 mẫu ghi nhãn phù hợp, 248/248 phương tiện đo còn hiệu lực kiểm định.

     Kiểm tra chất lượng SPHH trong nhập khẩu: Tiếp nhận 3.594 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng xăng dầu, LPG, dầu nhờn động cơ đốt trong (DNĐCĐT) nhập khẩu. Trong đó, xăng dầu có 916 hồ sơ với khối lượng gần 7,2 triệu tấn; LPG có 740 hồ sơ với khối lượng gần 2,3 triệu tấn; DNĐCĐT có 1.936 hồ sơ với khối lượng hơn 36,3 triệu lít; Ethanol 02 hồ sơ với khối lượng gần 4,5 nghìn lít; Tổ chức kiểm tra tại 34 cơ sở (7 cơ sở đột xuất) pha chế, nhập khẩu xăng dầu và DNĐCĐT đã xử lý 07 cơ sở vi phạm quy định quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng xăng dầu nhập khẩu và xử phạt hành chính 06 cơ sở nhập khẩu xăng dầu, DNĐCĐT và buộc khắc phục hậu quả theo quy định.

     Xử phạt vi phạm hành chính: 26 tổ chức, với số tiền: 2.948.244.200 VNĐ. Trong đó, đã ban hành 25 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (24 tổ chức và 01 cá nhân), tổng số tiền: 2.908.244.200 VNĐ; Chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính qua Chi cục Hải Quan tỉnh Đồng Nai xử phạt 01 tổ chức, số tiền 40 triệu đồng.

                                                                                                          Nguồn: vietq.vn

Tin khác