Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:
Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:
Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Thông báo của các nước WTO từ ngày 30/4/2021 đến ngày 31/5/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản.
Thông báo của các nước WTO từ ngày 30/3/2021 đến ngày 29/4/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/3/2021 đến ngày 29/3/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/02/2021 đến ngày 28/02/2021 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/01/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/12/2020 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020 liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh Kiên Giang
Thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020 có liên quan đến sản phẩm nông sản
Thông báo từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/92020 đến ngày 30/9/2020 có liên quan đến sản phẩm nông sản
Một số thông báo của các nước thành viên WTO từ ngày 08/08/2020 đến 31/08-2020 liên quan đến sản phẩm nông sản
1 2