Tin trong ngành
Góp ý sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi
Bộ NN&PTNT đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo sửa đổi 1:2023 QCVN 01-183:2016/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thức ăn chăn nuôi - Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm.

     Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: thuật ngữ, miễn công bố hợp quy đối với thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng, dấu, phương thức, biện pháp đánh giá hợp quy đối với sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

     Về lý do cần ban hành sửa đổi, theo Bộ NN&PTNT, QCVN 01-183:2016/BNNPTNT - Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2016.

     Quy chuẩn này được xây dựng căn cứ vào các Văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn ký thuật; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi thủy sản.

Ảnh minh hoạ

    Từ khi ban hành, QCVN 01-183:2016/BNNPTNT (gọi tắt là QCVN 01-183) đã được áp dụng rất có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi. Quy chuẩn này là một trong những căn cứ đánh giá tính an toàn của trên 20 triệu tấn thức ăn chăn nuôi công nghiệp được sản xuất mỗi năm tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho ngành chăn nuôi.

     Tuy nhiên từ năm 2018 đến nay, một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, cập nhât, sửa đổi, trong đó có điều chỉnh một số nội dung của QCVN 01-183.

     Cụ thể, Luật Chăn nuôi, Nghị định 13/2020/NĐ-CP: Quy định đối tượng gia súc, gia cầm non khác với gia súc, gia cầm non quy định tại QCVN 01-183:2016/BNNPTNT; quy định biện pháp đánh giá sự phù hợp đối với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh nhập khẩu. Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP: Quy định việc công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa nhập khẩu thông qua hoạt động kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu; quy định biện pháp công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2 có 3 hình thức đánh giá: 2a, 2b, 2c.

     Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2020 ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi quy định các lô hàng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu thuộc diễn giảm kiểm tra thì được miễn đánh giá sự phù hợp, miễn công bố hợp quy trong thời gian được miễn kiểm 01 năm.

     Ngoài ra, trong quá trình thực thi Cục Chăn nuôi cũng nhận được phản ảnh của các tổ chức, cá nhân cho rằng một số quy định về quản lý tại quy chuẩn chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất như quy định dấu hợp quy, quy định thời hạn Giấy chứng nhận hợp quy, quy định người lấy mẫu để đánh giá sự phù hợp… Từ các lý do nêu trên, Cục Chăn nuôi đề xuất sửa đổi một số nội dung của QCVN 01-183 để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp.

                                                                                                                              Nguồn: vietq.vn
Tin khác