Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022 liên quan đến sản phẩm nông sản
Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ nghiên cứu, thu thập, tổng hợp thông tin về giá cả thị trường nông sản. Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:

TT

Nước thông báo

Ký hiệu, tiêu đề, mô tả nội dung

Sản phẩm

Ghi chú

1

Canada

G/SPS/N/CAN/1437

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Fluopyram. Mục tiêu của tài liệu được thông báo là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với fluopyram .

Thuốc trừ sâu fluopyram trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

2

Canada

G/SPS/N/CAN/1436

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Pyraclostrobin. Mục tiêu của tài liệu được thông báo là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê đối với pyraclostrobin.

Thuốc trừ sâu pyraclostrobin trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

3

Canada

G/SPS/N/CAN/1435

Giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất: Topramezone. Mục tiêu của tài liệu được thông báo là tham khảo ý kiến ​​về các giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê cho topramezone.

Thuốc trừ sâu topramezone trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau

Thông báo

4

Liên minh Châu Âu

G/SPS/N/EU/565

Dự thảo sửa đổi Quy chế thực hiện Quy chế thực hiện (EU) số 540/2011 liên quan đến các điều kiện phê duyệt hoạt chất penflufen.

Thuốc trừ sâu

Thông báo

Toàn văn (1)

Toàn văn (2)

5

Liên minh Châu Âu

G/SPS/N/EU/566

Dự thảo sửa đổi Quy định số 1881/2006 liên quan đến mức arsen tối đa trong một số loại thực phẩm (Văn bản có liên quan đến EEA).

Dự thảo Quy định đã hạ thấp mức tối đa hiện có đối với arsen vô cơ trong gạo xát chưa qua nấu chín (gạo đánh bóng hoặc gạo trắng).

Gạo xát chưa qua xử lý (gạo đánh bóng hoặc gạo trắng)

Thông báo

Toàn văn (1)

Toàn văn (2)

 

 

Tin khác