Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Thông báo của các nước WTO từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021 liên quan đến sản phẩm nông sản
Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông báo nhận được từ các nước thành viên WTO từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021 có liên quan đến sản phẩm nông sản của tỉnh như sau:
STT Nước thông báo Ký hiệu, tiêu đề, nội dung Sản phẩm Ghi chú
01 New Zealand

G/SPS/N/NZL/660

Tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu: Sản phẩm động vật thủy sản có các yêu cầu nhập khẩu an toàn sinh học cụ thể của New Zealand đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ cá, động vật giáp xác thủy sản, động vật thân mềm thủy sinh, da gai,...

Các sản phẩm động vật thủy sản cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác ngoài làm mồi

Thông báo

Toàn văn

02 Brazil

G/SPS/N/BRA/901/Rev.2/Add.1

Các yêu cầu về kiểm dịch động vật của Brazil đối với việc nhập khẩu động vật thân mềm hai mảnh vỏ sống, hoặc các sản phẩm của nó.

Đối với chứng nhận nhập khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ làm thức ăn cho người, cơ quan y tế của nước xuất khẩu phải đưa các yêu cầu về sức khỏe động vật RIG.ML.AH.SET.21 vào mẫu Giấy chứng nhận vệ sinh quốc tế (CSI) để nhập khẩu.

Cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm và các động vật thủy sinh không xương sống khác ...

Thông báo

Toàn văn

03 Brazil

G/SPS/N/BRA/1673 /Add.1

Yêu cầu vệ sinh đối với việc nhập khẩu cá và các dẫn xuất (trừ động vật giáp xác, nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sống ...

I - Sản phẩm phải đi kèm với Giấy chứng nhận sức khỏe quốc tế bằng tiếng Bồ Đào Nha do Cơ quan chính thức của nước xuất khẩu cấp hoặc xác nhận với các thông tin kiểm dịch động vật sau đây. • Động vật được sử dụng làm nguyên liệu thô không có nguồn gốc ...

Cá và các sản phẩm từ cá

Thông báo

04 Mỹ

G/SPS/N/Mỹ/3284

Propamocarb - Dung sai thuốc trừ sâu. Quy định này thiết lập khả năng chống chịu đối với dư lượng propamocarb trong hoặc trên rau, cải, đầu và thân, nhóm 5-16.

Rau, cải, đầu và thân nhóm 5-16

Thông báo

Toàn văn

 

Tin khác